Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opdrachtovereenkomsten van Kairos Consultancy BV

 

 1. Toepasselijkheid

1.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle over­een­kom­sten (en de uitvoe­ring daar­van) welke door Kairos Consultancy bin­nen het ka­der van de uitvoering van zijn werk­zaam­he­den zijn aangegaan.

1.2.       Wijzigingen in de overeenkomst en af­wijkingen van deze alge­mene voor­waar­den zullen slechts van kracht zijn, in­dien zij schriftelijk tussen Kairos Consultancy en op­dracht­ge­ver zijn over­een­geko­men.

 

 1. Duur van de overeenkomst

2.1.       De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagdelen, uren of consulten, verder te noemen tijdseenheden, tenzij wij offreren voor onbepaal­de tijd, of indien uit de over­een­komst zelf of uit de aard en strek­king van de op­dracht het tegen­deel voort­vloeit.

2.2.       De overeenkomst kan zowel door Kairos Consultancy als door op­dracht­gever worden opgezegd met in­acht­neming van een ter­mijn van een maand.

2.3.       Indien meer tijdseenheden nodig zijn om de overeengekomen werkzaam­heden naar behoren te verrichten of indien een wijziging in de opdracht hiertoe aanleiding geeft, dan zal Kairos Consultancy de opdrachtgever hieromtrent vooraf en schriftelijk informeren. Het aantal tijdseenheden dat het overeen­geko­men aantal te boven gaat zal afzonderlijk gefactureerd worden.

 

 1. Uitvoering opdracht

3.1.       Kairos Consultancy bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd.

3.2.       Voor een goede uitvoering van de op­dracht heeft Kairos Consultancy recht op in­za­ge in alle relevante do­cu­men­ten en ge­ge­vens, deze zullen tijdig en in de ge­wenste vorm aan Kairos Consultancy ter beschikking gesteld worden.

3.3.       De in het kader van de overeenkomst verkregen gege­vens zullen door Kairos Consultancy ver­trou­we­lijk worden behan­deld en niet zon­der toe­stem­ming van de op­dracht­gever aan derden ter kennis wor­den gebracht, voorzover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

 • De introductie van de adviseurs van Kairos Consultancy bin­nen de orga­ni­satie van op­dracht­ge­ver, zal door de op­dracht­­egever ver­zorgd wor­den.

3.5        Indien noodzakelijk, zal de opdracht­ge­ver voor in­for­matie aan de ondernemings­raad en andere over­legorganen zorgen, conform de (wettelijke) proce­dures.

3.6.       Het is Kairos Consultancy toegestaan om een andere adviseur aan te wijzen dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van overmacht.

 

 1. Betaling

4.1.       De vordering ter zake van de door Kairos Consultancy in het kader van de ­over­een­komst verrichte werkzaam­heden zal worden gefactu­reerd (inclusief BTW) aan op­dracht­gever.

4.2.       Betaling van de facturen dient plaats te vinden uiter­lijk binnen 14 dagen na dag­teke­ning van de factuur, zonder enig recht op korting en verrekening.

4.3.       Bij niet tijdige of niet volledige betaling behouden wij ons het recht voor om vanaf de verval­da­tum samenge­stelde rente in reke­ning te brengen van 1% (één procent) per maand.

4.4.       De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdracht­gever en worden gesteld op 15% (vijftien pro­cent) van het te vorderen bedrag.

 

 1. Verplichtingen Kairos Consultancy

Kairos Consultancy zal al datge­ne doen, wat in het kader van de opdracht in redelijk­heid ver­wacht mag worden om de op­dracht naar tevre­denheid van de op­drachtgever te vervul­len.

 


 1. Verplichtingen opdrachtgever

6.1.       Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de op­dracht te doen sla­gen. Hieronder wordt mede verstaan dat opdracht­ge­ver al datgene zal doen wat nodig is om participanten te doen deel­nemen aan over­een­geko­men acti­vi­tei­ten.

6.2.       Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het vo­rige lid vermelde verplich­ting, is Kairos Consultancy gerechtigd de opdracht te beëindigen zon­der dat Kairos Consultancy enige aanspraak op betaling van enig te factureren bedrag verliest of verplicht is tot terug­betaling van reeds ontvan­gen factuur­be­dragen.

6.3.       Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissin­gen, waardoor de uitvoering van de opdracht ver­traagd of be­lem­merd wordt. Indien opdracht­gever handelt in strijd met het in de vorige vol­zin bepaalde en ­hier­door extra kosten door Kairos Consultancy moeten worden gemaakt, dan ko­men deze voor reke­ning van de op­dracht­ge­ver.

 

 1. Annulering

7.1.       Reserveringen voor trainingen, voor in­di­viduele consulten, voor het uitbren­gen van adviezen en voor alle ove­rige werkzaam­heden kunnen tot 10 werkda­gen vooraf­gaand aan de ge­re­ser­veerde datum kosteloos worden af­ge­zegd.

7.2.       Bij afzegging minder dan 10 maar meer dan 5 werkdagen voor de gereser­veer­de datum brengt Kairos Consultancy 50% van de voor de afgezegde werkzaam­he­den door Kairos Consultancy begrote tijdseenheden in rekening.

7.3.       Bij afzegging minder dan 5 werkdagen voor de ge­reserveerde datum brengt Kairos Consultancy alle door Kairos Consultancy voor de afgezegde werkzaam­he­den begrote tijdseenheden in rekening.

 • In geval van afzegging brengt Kairos Consultancy alle reeds specifiek voor deze werk­zaam­heden gemaakte kosten in reke­ning, ongeacht de termijn van afzeg­ging. Onder deze kosten worden mede verstaan: tijdseenheden besteed aan het voorbe­reiden van een advies, gesprek of training, ­reis­kos­ten, reserve­rin­gen voor ruim­tes, kosten voor eenma­lig te ge­brui­ken ma­teriaal, maaltijden en huur van ap­para­tuur.

7.5.       Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijdseenheden en het voor de betreffende adviseur geldende tarief.

7.6.       Indien de geplande datum voor te verrichten werkzaamheden gewijzigd wordt zullen de in 7.4. genoemde kosten slechts eenmaal, direct na de wijziging, in reke­ning ge­bracht worden, voor zover deze kosten eenmalig zijn en voor de nieuw overeengeko­men datum niet nog eens gemaakt moeten worden.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1.       Kairos Consultancy is aansprake­lijk voor door opdracht­ge­ver geleden schade die het gevolg is van een aan Kairos Consultancy toere­kenbare te­kort­koming in de nako­ming van zijn ver­bin­tenis, indien en voor­zover deze aan­sprake­lijkheid is ge­dekt door zijn verze­kering.

8.2.       Is Kairos Consultancy niet ver­ze­kerd, dan is de hoogte van de aansprake­lijkheid beperkt tot het­geen door Kairos Consultancy aan op­dracht­ge­ver in reke­ning is ge­bracht.

 

 1. Overmacht

9.1.       Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van Kairos Consultancy niet toerekenbare oorzaak, waaron­der mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van Kairos Consultancy, computer-, fax- en modemstoringen, storingen in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderne­ming van opdracht­nemer als in de onderneming van door de opdracht­nemer ingeschakelde derden.

9.2.       Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nako­ming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Kairos Consultancy als opdrachtgever be­voegd de over­een­komst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoe­ding ontstaat.

9.3.       Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel Kairos Consultancy ­als op­drachtge­ver be­voegd de overeen­komst zonder gerechte­lijke tussen­komst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplich­ting tot scha­devergoe­ding ontstaat.

9.4.       Indien Kairos Consultancy bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft vol­daan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplich­tin­gen kan voldoen, is Kairos Consultancy gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehou­den deze rekening te voldoen.

 

 1. Slotbepalingen

10.1.                                             Op alle offertes en alle overeenkomsten tussen Kairos Consultancy en opdrachtgever waarop deze alge­me­ne voorwaar­den van toe­pas­sing zijn, is Neder­lands recht van toepas­sing.

10.2.     Alle materialen die aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Kairos Consultancy. Het is opdrachtgever niet toegestaan materiaal, van welke aard dan ook, open­baar te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren, op welke wijze dan ook. Tevens dienen alle materialen die gedu­rende de looptijd van deze overeen­komst aan op­drachtgever ter beschik­king zijn gesteld, op eerste vordering daar­toe aan Kairos Consultancy gere­tourneerd te worden.

 

Kairos Consultancy

Dauwnetel 10

7577 AD Oldenzaal

Tel. 0541 523147 | 06 42 27 43 43

Fax 0541 537923

info@Kairos-Consultancy.com

www.Kairos-Consultancy.com

ING Bank te Oldenzaal

Rekening nummer 65 41 18 124

BTW nr. NL8039.84.1008 B01

KvK Veluwe en Twente 06076547

Cookie-toestemming

Bewerk uw cookie-voorkeuren of bekijk onze privacy policy.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen