Algemene voorwaarden

 1. Inleiding en definities

Bij Kairos doen we het graag anders. Zaken doen we vooral op basis van vertrouwen. Maar wel professioneel. Vandaar deze algemene voorwaarden. Die zijn van toepassing op afspraken met Kairos en gaan uit van de volgende definities:

 1. Kairos: Kairos Consultancy B.V, Kairos, gevestigd te Oldenzaal, KvK-nr: 51225344;
 2. Opdrachtgever: u, de particulier of onderneming die opdracht geeft aan Kairos of bij Kairos een product koopt.
 3. Opdracht: een advies, training of coaching op het gebied van persoonlijke- en/of teamontwikkeling. Product: een product, passend bij de dienst en online gekocht.
 4. Overmacht: een oorzaak die niet aan Kairos kan worden toegerekend, waardoor wij de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kunnen nakomen; Schriftelijk: per brief, e-mail, sms of whats-app-bericht.

 

 1. Geheel van afspraken
 2. Kairos brengt vooraf offerte uit aan opdrachtgever, maar overduidelijke schrijffouten en te laat geaccepteerde offertes gelden niet.
 3. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag Kairos de tarieven tussendoor redelijkerwijs verhogen.
 4. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatste afspraak.
 5. Kairos voert de opdracht zelfstandig, naar eigen inzicht en zorgvuldig uit, strevend naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat.
 6. Kairos mag voor de opdracht een geschikte derde inschakelen en diens aansprakelijkheidsbeperkingen aanvaarden.
 7. Opdrachtgever verschaft Kairos tijdig en voldoende informatie voor de opdracht en zorgt voor de vereiste interne en wettelijke toestemmingen.

 

 1. Annuleren en verplaatsen van (online) trainingen en workshops
 2. Bij annulering tussen 5 tot 10 werkdagen voor de gereserveerde datum, geldt een annuleringsfee van 25% van de overeengekomen prijs.
 3. Annulering tussen 3 en 5 werkdagen voor de gereserveerde datum geschiedt tegen een annuleringsfee van 50% van de overeengekomen prijs.
 4. Bij annulering korter dan 48 uur wordt 100% in rekening gebracht (uiteraard geen kilometervergoeding)
 5. Bij omboekingen geldt dat we tot 5 werkdagen van tevoren kosteloos de geplande (online) training of coverworkshop verplaatsen naar een samen te bepalen datum, wel binnen 3 maanden van de oorspronkelijke ingeplande trainingsdag. Valt de wens voor verschuiving binnen 5 werkdagen dan gelden de annuleringskosten.
 6. In geval van afzegging brengt Kairos Consultancy alle reeds specifiek voor deze werk­zaam­heden gemaakte kosten in reke­ning, ongeacht de termijn van afzeg­ging. Onder deze kosten worden mede verstaan: tijdseenheden besteed aan het voorbe­reiden van een advies, gesprek of training, ­reis­kos­ten, reserve­rin­gen voor ruim­tes, kosten voor eenma­lig te ge­brui­ken ma­teriaal, maaltijden en huur van ap­para­tuur.
 7. Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijdseenheden en het voor de betreffende adviseur geldende tarief.

 

 

 1. Annuleren en verplaatsen van 1-op-1 coachingstrajecten

Bij annulering en opzegging van individuele trajecten, zoals Magazine Coachingtrajecten geldt:

 1. Binnen 48 uur voor de eerste afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 2. Binnen 24 uur voor de eerste afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
 3. Bij verplaatsing van een afspraak wordt gestreefd naar een vervangende sessie binnen een week. Als dat lukt, hoeft de (extra) Betaling uit lid a. Niet plaats te vinden. Lukt dat niet, dan geldt lid a. Wordt tijdens een begeleidingstraject drie keer (of meer) door opdrachtgever geannuleerd, dan komt de kwaliteit van de begeleiding onder druk te staan en kan Kairos niet meer instaan voor een optimaal resultaat.

 

 1. Beperkingen aansprakelijkheid
 2. Kairos alleen is aansprakelijk voor directe vermogensschade (dus niet voor vervolgschade) aan opdrachtgever, die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Kairos.
 3. De maximale aansprakelijkheid van Kairos is beperkt tot het laagste van deze twee bedragen:
  1. het bedrag waarvoor Kairos verzekerd is, plus het eigen risico van Kairos OF
  2. het totale offerte bedrag van de lopende opdracht.
 4. Kairos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

 

 1. Overmacht
 2. Als overmacht langer dan twee maanden duurt, mogen Kairos en opdrachtgever de overeenkomst per direct en zonder schadevergoeding opzeggen.
 3. Opdrachtgever dient bij overmacht de tot dan toe door Kairos verrichte en gefactureerde prestaties en gemaakte kosten te betalen.

 

 1. Intellectuele eigendom
 2. Samen met de opdrachtgever creëert Kairos een mooi, bruikbaar resultaat. Opdrachtgever mag dat resultaat (na gehele betaling) exclusief gebruiken. Vanwege de toegevoegde waarde van Kairos bij het proces en het resultaat heeft en behoudt Kairos de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) van alle werken die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht, ook het eventueel ongebruikte “stock”materiaal. Dat betekent dat opdrachtgever zonder toestemming van Kairos niet het recht heeft om de opgeleverde werken (door) te verkopen, te verkorten, te bewerken (“knippen”) of in delen te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Bij overschrijding van lid a. is opdrachtgever aan Kairos het dubbele tarief van de oorspronkelijke opdracht verschuldigd en daarnaast verplicht de schade te vergoeden die Kairos door deze schending heeft geleden.
 4. Opdrachtgever gebruikt de werken die Kairos oplevert op een manier die de naam van Kairos niet bezoedelt.

 

 1. Vertrouwelijkheid

Kairos gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie van of over opdrachtgever, tenzij die informatie al openbaar is, of moet worden gemaakt.

 

 1. Bedenktijd voor particulieren opdrachtgevers

Een particuliere opdrachtgever die online een product bij Kairos heeft gekocht, krijgt 14 dagen bedenktijd, die ingaat op de dag na ontvangst van het product. Deze opdrachtgever mag het product zonder opgaaf van redenen terugsturen, maar alleen als het product niet is beschadigd en de verpakking daarvoor nog of opnieuw geschikt is. De kosten van het terugsturen zijn voor opdrachtgever. Kairos betaalt de koopsom binnen twee weken na terug-ontvangst terug.

 

 1. Betalingen
 2. Na het tekenen van de offerte factureren wij 50% hiervan vooraf. De tweede helft factureren wij achteraf.
 3. De betaaltermijn is 21 dagen. Daarna betaalt opdrachtgever aan Kairos eerst 15% aan buitengerechtelijke incassokosten en daarna proceskosten.

 

 1. Klachten, toepasselijk recht
 2. Opdrachtgever meldt klachten schriftelijk aan Kairos binnen een maand na afronding van een opdracht of ontvangst van een product.
 3. Opdrachtgever geeft Kairos een redelijke termijn om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.
 4. Het melden van een klacht betekent niet dat opdrachtgever een factuur niet op tijd hoeft te betalen.
 5. Afspraken met Kairos vallen onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Kairos Consultancy

Dauwnetel 10

7577 AD Oldenzaal

 

hallo@Kairos-Consultancy.com

www.Kairos-Consultancy.com

IBAN NL75 INGB 0654 3486 42

BTW nr. 8231.61.754.B01

KvK 51225344