Algemene voorwaarden

 1. Inleiding en definities
  Bij Kairos doen we het graag anders. Zaken doen we vooral op basis van vertrouwen. Maar wel professioneel. Vandaar deze algemene voorwaarden. Die zijn van toepassing op afspraken met Kairos en gaan uit van de volgende definities:

  1. Kairos: Kairos Consultancy B.V, Kairos, gevestigd te Oldenzaal, KvK-nr: 06076547;
  2. Opdrachtgever: u, de particulier of onderneming die opdracht geeft aan Kairos of bij Kairos een product koopt.
  3. Opdracht: een advies, training of coaching op het gebied van persoonlijke- en/of teamontwikkeling. Product: een product, passend bij de dienst en online gekocht.
  4. Overmacht: een oorzaak die niet aan Kairos kan worden toegerekend, waardoor wij de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kunnen nakomen; Schriftelijk: per brief, e-mail, sms of whats-app-bericht.
 2. Geheel van afspraken
  1. Kairos brengt vooraf offerte uit aan opdrachtgever, maar overduidelijke schrijffouten en te laat geaccepteerde offertes gelden niet.
  2. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag Kairos de tarieven tussendoor redelijkerwijs verhogen.
  3. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatste afspraak.
  4. Kairos voert de opdracht zelfstandig, naar eigen inzicht en zorgvuldig uit, strevend naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat.
  5. Kairos mag voor de opdracht een geschikte derde inschakelen en diens aansprakelijkheidsbeperkingen aanvaarden.
  6. Opdrachtgever verschaft Kairos tijdig en voldoende informatie voor de opdracht en zorgt voor de vereiste interne en wettelijke toestemmingen.
 3. Annuleren en verplaatsen
  1. Annulering of verplaatsing kan alleen schriftelijk. Kosteloos annuleren kan tot 10 werkda­gen voor de eerst ge­re­ser­veerde datum, tenzij in de offerte een andere termijn staat.
  2. Bij annuleren of verplaatsing tussen 10 en 5 werkdagen voor de eerst gereser­veer­de datum is opdrachtgever 50% van het overeengekomen opdrachtbedrag en 100% van de reeds gemaakte kosten verschuldigd,
  3. Bij annulering of verplaatsing minder dan 5 werkdagen voor de geserveerde datum brengt Kairos Consultancy 100% van dat opdrachtbedrag en 100% van de reeds gemaakte kosten in rekening.
  4. In geval van afzegging brengt Kairos Consultancy alle reeds specifiek voor deze werk­zaam­heden gemaakte kosten in reke­ning, ongeacht de termijn van afzeg­ging. Onder deze kosten worden mede verstaan: tijdseenheden besteed aan het voorbe­reiden van een advies, gesprek of training, ­reis­kos­ten, reserve­rin­gen voor ruim­tes, kosten voor eenma­lig te ge­brui­ken ma­teriaal, maaltijden en huur van ap­para­tuur.
  5. Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijdseenheden en het voor de betreffende adviseur geldende tarief.
  6. Bij verplaatsing van een afspraak in een individueel begeleidingstraject wordt gestreefd naar een vervangende sessie binnen een week. Als dat lukt, hoeft de (extra) Betaling uit lid a. Niet plaats te vinden. Lukt dat niet, dan geldt lid a.. Wordt tijdens een begeleidingstraject drie keer (of meer) door opdrachtgever geannuleerd, dan komt de kwaliteit van de begeleiding onder druk te staan en kan Kairos niet meer instaan voor een optimaal resultaat.
 4. Beperkingen aansprakelijkheid
  1. Kairos alleen is aansprake­lijk voor directe vermogensschade (dus niet voor vervolgschade) aan opdrachtgever, die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Kairos.
  2. De maximale aansprakelijkheid van Kairos is beperkt tot het laagste van deze twee bedragen:
  3. het bedrag waarvoor Kairos verzekerd is, plus het eigen risico van Kairos of het totale offerte bedrag van de lopende opdracht.
  4. Kairos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 5. Overmacht
  1. Als overmacht langer dan twee maanden duurt, mogen Kairos en opdrachtgever de overeenkomst per direct en zonder schadevergoeding opzeggen.
  2. Opdrachtgever dient bij overmacht de tot dan toe door Kairos verrichte en gefactureerde prestaties en gemaakte kosten te betalen.
 6. Intellectuele eigendom
  1. Samen met de opdrachtgever creëert Kairos een mooi, bruikbaar resultaat. Opdrachtgever mag dat resultaat (na gehele betaling) exclusief gebruiken. Vanwege de toegevoegde waarde van Kairos bij het proces en het resultaat heeft en behoudt Kairos de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) van alle werken die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht, ook het eventueel ongebruikte “stock”materiaal. Dat betekent dat opdrachtgever zonder toestemming van Kairos niet het recht heeft om de opgeleverde werken (door) te verkopen, te verkorten, te bewerken (“knippen”) of in delen te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  2. Bij overschrijding van lid a. is opdrachtgever aan Kairos het dubbele tarief van de oorspronkelijke opdracht verschuldigd en daarnaast verplicht de schade te vergoeden die Kairos door deze schending heeft geleden.
  3. Opdrachtgever gebruikt de werken die Kairos oplevert op een manier die de naam van Kairos niet bezoedelt.
 7. Vertrouwelijkheid
  1. Kairos gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie van of over opdrachtgever, tenzij die informatie al openbaar is, of moet worden gemaakt.
 8. Bedenktijd
  1. Een particuliere opdrachtgever die online een product bij Kairos heeft gekocht, krijgt 14 dagen bedenktijd, die ingaat op de dag na ontvangst van het product. Deze opdrachtgever mag het product zonder opgaaf van redenen terugsturen, maar alleen als het product niet is beschadigd en de verpakking daarvoor nog of opnieuw geschikt is. De kosten van het terugsturen zijn voor opdrachtgever. Kairos betaalt de koopsom binnen twee weken na terug-ontvangst terug.
 9. Betalingen
  1. De betaaltermijn is 30 dagen. Daarna betaalt opdrachtgever aan Kairos eerst 15% aan buitengerechtelijke incassokosten en daarna proceskosten.
 10. Klachten, toepasselijk recht
  1. Opdrachtgever meldt klachten schriftelijk aan Kairos binnen een maand na afronding van een opdracht of ontvangst van een product.
  2. Opdrachtgever geeft Kairos een redelijke termijn om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.
  3. Het melden van een klacht betekent niet dat opdrachtgever een factuur niet op tijd hoeft te betalen.
  4. Afspraken met Kairos vallen onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Kairos Consultancy

Dauwnetel 10

7577 AD Oldenzaal

info@Kairos-Consultancy.com

www.Kairos-Consultancy.com

ING Bank te Oldenzaal

Rekening nummer 65 41 18 124

BTW nr. NL8039.84.1008 B01

KvK Veluwe en Twente 06076547